Go to Top

Kart İptali

Malumunuz olduğu üzere her hak, sahibine bir takım yükümlülükler de getirmektedir. Ülkemizde ikamet eden veya çalışma izni almış olan veya Turkuaz Kart gibi izin belgelerine sahip olan kişilerin bu yükümlülüklere riayet etmesi gerekmektedir. Aksi halde kartın iptali gündeme gelecektir.

28/07/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca; Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yabancının;

❗️ Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Türkiye’ye gelmemesi,

❗️ İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

❗️ Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,

❗️ Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,

❗️ Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

❗️ Kanunun 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,

❗️ Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu 7. ve 15. ve 54. maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

❗️ Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

❗️ Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,

❗️ Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması,

durumlarında iptal edilir. Ayrıca Turkuaz Kart’ın daha detaylı olarak düzenlendiği Yönetmelik yayımlandıktan sonra a) başka iptal nedenlerinin tanzim edilmesi, b) iptal halinde yapılacak itiraz yolları da belli olacaktır. Bugün itibariyle (yönetmelik henüz yayımlandığı için) mevcut bilgiler yukarıdaki gibidir.